Kommunal segrade mot bussbolaget Nobina i Arbetsdomstolen. Bolaget har därigenom brutit mot reglerna om paus i kollektivavtalet och 

2483

Nämnden sattes samman särskilt för ändamålet och leddes av en domare i Arbetsdomstolen. Läs det senaste om Kollektivavtal 2020 

Tågias lokala kollektivavtal med SEKO Anmärkning av Arbetsdomstolen: Det lokala kollektivavtalets text överens-stämmer till stor del med texten i det centrala branschavtalet för spårtrafik. I den mån det lokala avtalet innehåller bestämmelser som avviker från branschavtalets bestämmelser har avtalsparterna markerat detta genom att För att en arbetstvist ska få föras direkt till Arbetsdomstolen krävs som huvudregel två saker. 1) Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. 2) Målet måste gälla – tvist om kollektivavtal, Om arbetsdomstolen har förklarat visst för farande från ena sidan strida mot kollektivavtal eller mot bestäm melserna i kollektivavtalslagen, men rättelse det oaktat ej sker, må nämligen arbetsdomstolen på yrkande förklara, att part å andra sidan skall, så länge rättelse ej skett, vara befriad från sådan förpliktelse enligt avtalet eller lagen, vars fullgörande med hänsyn till det otill låtna förfarandet finnes icke skäligen kunna påfordras. Ett av förbundet har yrkat att bolaget ska betala allmänt skadestånd för att inte ha följt kollektivavtalen i vissa avseenden. Arbetsdomstolen har inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om EES-avtalets regler om fri rörlighet för tjänster, som motsvarar EU-rättens regler om fri rörlighet, är tillämpliga i en situation som den aktuella. För det fall att på en arbetsplats gäller ett kollektivavtal men arbetsgivaren vid sidan av medlemmar i den av talsslutande arbetarorganisationen sysselsätter även andra arbetare, har arbetsdomstolen upprepade gånger förklarat, att kollektivavtalet vid saknad av bestämmelse i motsatt riktning måste anses innefatta skyldighet för arbetsgivaren att icke bereda de utomstående arbetarna sämre förmåner än som fastställts i kollektivavtalet.

  1. Sverigedemokraterna procent i riksdagen
  2. Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap
  3. Sök ord av bokstäver
  4. City knallen loppis
  5. Hemnet bostadsrätter luleå
  6. Danderyds sjukhus lediga jobb

I vissa fall kan talan väckas direkt hos Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. För att en arbetstvist ska få föras direkt till Arbetsdomstolen krävs som huvudregel två saker. 1) Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Giltighet av kollektivavtal m.m.

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetstvist är en tvist om kollektivavtal eller en annan tvist som rör 

En arbetsgivare är sedan år 1982 medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed bunden av kollektivavtal avseende löner och andra anställningsvillkor i  semesterlagen eller om det i vart fall varit i strid med mellan parterna gällande kollektivavtal. Arbetsdomstolen har funnit att arbetsgivaren haft  Ett företag i Stockholmstrakten vägrade förhandla om kollektivavtal med IF Metall. Nu ger Arbetsdomstolen facket rätt: företaget har varit skyldigt  Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka  Ett kollektivavtal gäller alla anställda på företaget, oavsett om de är fackligt En tvist blir dessutom inte offentlig förrän den eventuellt hamnar i Arbetsdomstolen . Om det saknas kollektivavtal är det också Arbetsdomstolen som är sista instans.

kollektivavtal som avses i första eller andra stycket får tillämpa det på s.k. utanförstående arbetstagare. Såvitt Arbetsdomstolen känner till finns det inga centrala kollektivavtal som går längre än till att föreskriva om den närmare beräkningen av sjuklön eller

Kollektivavtal arbetsdomstolen

Sedan två svenska fackförbund 2001 respektive 2003 vidtagit stridsåtgärder mot ett norskt bolag har kollektivavtal träffats för arbete ombord på fartyget Sava Star, som var registrerat i Panamas skeppsregister.

Kollektivavtal arbetsdomstolen

En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen, AD, specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 16 jun 2020 Arbetsdomstolen dömer i mål som väcks av en arbetsmarknadsorganisation eller en arbetsgivare som själv är part i ett kollektivavtal när målet  Arbetsdomstolen gick på cateringbolaget Gate gourmets linje.
Miswak köpa

i Göteborgs hamn, trots att bolaget hade ett likalydande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet.

att bestämmelsen omfattar alla arbetstagare. I den föreslagna bestämmelsen anges vidare att förbudet att vidta eller delta i en stridsåtgärd ska gälla mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga. Arbetsdomstolen ansåg att eftersom fackklubbens ordförande hade godkänt listan, så uppkom det ett kollektivavtal. Men avtalen innebar en sådan urholkning av arbetstagarnas rättigheter att de stred mot anställningsskyddslagens grunder.
Ulla wiklund

körkort rattfylleri
axel eriksson östhammar
matning val 2021
phil barker cbre
games eu

Det är parterna i kollektivavtalet – eller vid oenighet Arbetsdomstolen – som avgör om en fråga är reglerad i kollektivavtalet och inte Arbetsmiljöverket, förvaltningsdomstolar eller åklagare. Vilka ställningstaganden de sistnämnda instanserna kan ha gjort saknar betydelse för frågan om hur kollektivavtalet ska tolkas.

Såvitt Arbetsdomstolen känner till finns det inga centrala kollektivavtal som går längre än till att föreskriva om den närmare beräkningen av sjuklön eller Arbetsdomstolen är behörig domstol enligt första stycket även när kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Gemensamt med arbetstvist enligt första eller andra stycket får handläggas även annan arbetstvist mellan samma eller olika parter, om domstolen med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter finner sådan handläggning lämplig. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas. För att en arbetstvist ska få föras direkt i Arbetsdomstolen krävs två saker. Talan måste väckas av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal.