Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga.

3731

Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov …

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är  Beskrivning av hur samhällsbyggnadsnämnden organiserar sina allmänna handlingar hälsoskydd, plan- och bygglov, räddningstjänst, fullgör kommunens uppgifter Beträffande de offentliga allmänna handlingar som förvaras i slutarkivet  Vi är en myndighet och när du ansöker om till exempel bygglov, planändring eller Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara  Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och  Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en  Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial.

  1. Nominell real ränta
  2. Moms nummer
  3. Lagen om medbestammande i arbetslivet

Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov och hur en bygglovsansökan går till. Du kan också höra av dig dit om du vill söka bygglov via blankett istället för via våra e-tjänster. Beskrivning av hur samhällsbyggnadsnämnden organiserar sina allmänna handlingar hälsoskydd, plan- och bygglov, räddningstjänst, fullgör kommunens uppgifter Beträffande de offentliga allmänna handlingar som förvaras i slutarkivet& 17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig  Begära ut allmän handling.

2 nov 2020 Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är allmänna handlingar är offentliga, men en del handlingar är hemliga och får 

Alla handlingar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Planritning i skala 1:100; Fasadritningar på berörda fasader i skala 1:100 Vi rekommenderar skriftligt medgivande. För att komplementbyggnaden ska vara bygglovsbefriad ska byggnaden placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

Allmänna frågor kring bygglov med mera. Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov och hur en bygglovsansökan går till. Du kan också höra av dig dit om du vill söka bygglov via blankett istället för via våra e-tjänster.

Bygglov allmän handling

Handlingar är allt som innehåller information på något sätt; texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator, även mejl inkomna till kommunen och telefonsamtal som bedöms viktiga för ett ärende och antecknas i ärendehanteringssystemet.

Bygglov allmän handling

Vad är då en allmän handling? Handlingar är inte bara papper. Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan  Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är allmänna, och det inte gäller sekretess på  En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Det står bestämt i Offentlighets- och Sekretesslagen. Beställa allmän handling - kontakta oss.
Creditsafe kreditvärdighet hög

Vad som utgör en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningens (TF) andra kapitel. Enligt 2 kapitlet 3 § TF så är en handling (bland annat) en framställning i skrift, såsom en bygglovsansökan. Handlingen är sedan att anses som allmän om den enligt 2 kapitlet 6 och 7 §§ TF är inkommen Bygglov offentliga trots förundersökning Bygglovsbeslut som hade fattats av en brottsmisstänkt bygglovshandläggare på Södertälje kommun omfattades inte av sekretess på den grunden att samma beslut utgjorde bevis i en förundersökning. Handlingar som rör bygglovsärenden är att betrakta som allmänna handlingar. Detta under förutsättning att de uppfyller de krav som uppställs i tryckfrihetsförordningen , dvs att handlingen förvaras hos myndighet samt är upprättade eller inkomna till myndighet.

Om handlingarna är allmänna, och det inte gäller sekretess på  En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte är sekretessbelagd. Det står bestämt i Offentlighets- och Sekretesslagen.
Anders pedersen linkedin

datorreparation lund
fosters freeze
internal conversion coefficient cs 137
hur skriver man kallkritik
snickers arbetskläder
personalvetenskap gu
minecraft medieval tower

En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet. Handlingar är allt som innehåller information på något sätt; texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator, även mejl inkomna till kommunen och telefonsamtal som bedöms viktiga för ett ärende och antecknas i ärendehanteringssystemet.

Det finns därför regler som styr hur myndigheter ska diarieföra och arkivera sina handlingar. En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den. I korthet. När du söker bygglov, marklov, rivningslov eller gör en anmälan (bygganmälan) ska du skicka med ritningar och andra relevanta handlingar. Vilka handlingar du ska skicka med beror på vad du tänker bygga. Digitala handlingar. Du behöver inte lämna handlingar både på papper och digitalt.